Przejdź do treści

REGULAMIN PROMOCJI

„IZI WEEK”

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady skorzystania z promocji „IZI WEEK” (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest MEYS SP. Z O.O "IZI Kuchnie"., z siedzibą przy ul. Franciszka Schuberta 1A/2, 80-171 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy-Krajowego Rejestru sądowego pod numerem: KRS 0000753067, NIP 5842777795, MEYS SP. Z O.O "IZI Kuchnie".
 3. Regulamin Promocji zostanie opublikowany na stronie www.izikuchnie.pl oraz będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 4. Zasady uczestnictwa w Promocji określone są w niniejszym Regulaminie. Uczestnik Promocji, biorąc udział w promocji potwierdza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych: adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 5. Promocja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 06.12.2023 do dnia 13.12.2023.

III. UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Promocji, pracownicy którejkolwiek z agencji reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

IV. ZASADY PROMOCJI
  1. Promocja obowiązuje zarówno w salonach Organizatora, jak i w sklepach internetowych, przy zamówieniach online.
  2. Promocja obejmuje zakup IZI Kuchni w firmie MEYS SP. Z O.O z rabatem -30% na zakupiony produkt.
  3. Organizator gwarantuje utrzymanie ceny zakupionych mebli, podczas trwania niniejszej promocji przez czas 4 miesięcy czyli do dnia 13.03.2024.
  4. Rabat dotyczy mebli w wersji Basic (szafki,blaty,uchwyty), nie dotyczy akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.
  5. Promocja jest organizowana na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Jeżeli w dniu promocji będą obowiązywać inne promocje klient musi dokonać wyboru z której promocji chce skorzystać.
  7. Towar zakupiony w promocji podlega reklamacjom/zwrotom na zasadach określonych polskim prawem.
  8. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Organizatora.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana zacznie obowiązywać od dnia jej publikacji na stronie internetowej.

  V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
   1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania jest Organizator.
   2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez administratora:
    1. na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody – w celu przeprowadzenia konkursu i publikacji listy Uczestników, którzy zwyciężyli;
    2. na podstawie obowiązujących przepisów prawa - w celu związanym z wyłonieniem zwycięzcy i doręczeniem Nagrody.
   3. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże wycofanie zgody jest skuteczne od daty tego wycofania i nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
   4. Dane Uczestników mogą być udostępniane następującym podmiotom: organom publicznym – w związku z obowiązkiem prawnym, firmom pocztowym - w związku z ewentualnym doręczeniem nagrody, firmom informatycznym - operatorom systemów informatycznych. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie w przypadku zamieszczania danych osobowych Uczestników na profilach społecznościowych Administratora (np. Facebook). Dane mogą być przekazywane m.in. do Stanów Zjednoczonych przy zachowaniu standardów poufności oraz zapewnieniu odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych zatwierdzonych w decyzjach Komisji Europejskiej. Dane mogą zostać objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji lub profilowaniem. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zgłoszenia, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    

   VI. INNE POSTANOWIENIA

   1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia wymogi określone w Regulaminie Konkursu.
   2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet.
   3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
   4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Promocji wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu Promocji, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Promocji, podwykonawcom Organizatora.
   6. Wszelkie dodatkowe informacje o Promocji, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Promocji może uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: sklep@izikuchnie.pl. 
   7. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Promocji.
   8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
   9. W przypadku wątpliwości ustala się, że kontakt Organizatora z Uczestnikami Konkursu odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej.

   Gdańsk, 05.12.2023 r.