Przejdź do treści

REGULAMIN KONKURSU

„Skomentuj i wygraj kuchnię!”

 1. WARUNKI OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie „Skomentuj i wygraj kuchnię!” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest MEYS SP. Z O.O ("IZI Kuchnie"), z siedzibą przy ul. Droszyńskiego 28A, 80-381 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy-Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000753067, NIP 584-277-77-95. MEYS SP. Z O.O ("IZI Kuchnie") jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie. 
 3. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie www.izikuchnie.pl oraz będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Uczestnik Konkursu przystępując do niego potwierdza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu dostawy.
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa od dnia 25.05.2023 r. do dnia 06.06.2023 r. 
 2. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do dnia 07.06.2023 r. do godz. 18:00.

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. ZASADY KONKURSU
 1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu publicznym posta konkursowego na swojej tablicy Facebook oraz skomentowaniu go. 
 2. Kompletne zgłoszenie konkursowe to takie, które obejmuje łącznie 2 poniższe punkty: 
 1. Uczestnik zostawił komentarz pod postem konkursowym oraz 
 2. Uczestnik udostępnił post konkursowy publicznie na swojej tablicy Facebook.
 1. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi poprzez wybranie komentarza, który zdaniem Organizatora okazał się najciekawszy.
 2. Nagrodą w konkursie jest: rabat w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100), który zostanie udzielony na zakupione przez Zwycięzcę u Organizatora meble kuchenne.
 3. W konkursie nie wezmą udziału zgłoszenia konkursowe zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązujące do symboli religijnych, dyskryminujące na tle etnicznym lub rasowym oraz zgłoszenia niepełne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu przed czasem oraz do niewyłonienia Zwycięzców. Wszelkie zmiany dotyczące konkursu będą na bieżąco aktualizowane na portalu Facebook Organizatora lub na stronie www.izikuchnie.pl.
 5. Informację o Zwycięzcy Organizator ogłosi poprzez swoje konto na Facebook Izi Kuchnie w dniu 07.06.2023 r. 
 6. Każdy Uczestnik może dokonać wielokrotnego zgłoszenia do udziału w Konkursie. W przypadku, gdy Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia konkursowego, w konkursie będzie brać udział zgłoszenie uznane przez organizatora za najciekawsze. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że podane dane kontaktowe należą do niego.
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia konkursowe, które zostaną dokonane w okresie trwania Konkursu, określonym w Pkt II Ust. 1 Regulaminu, spełniające warunki Regulaminu.
 8. Z odebraniem Nagrody łączy się zgoda na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie nazwy użytkownika, którą posługują się na portalu Facebook, a w przypadku wygranej także imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez administratora:
  1. na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody – w celu przeprowadzenia konkursu i publikacji listy Uczestników, którzy zwyciężyli;
  2. na podstawie obowiązujących przepisów prawa - w celu związanym z wyłonieniem zwycięzcy i doręczeniem Nagrody.
 3. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody, jednakże wycofanie zgody jest skuteczne od daty tego wycofania i nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 4. Dane Uczestników mogą być udostępniane następującym podmiotom: organom publicznym – w związku z obowiązkiem prawnym, firmom pocztowym - w związku z ewentualnym doręczeniem nagrody, firmom informatycznym - operatorom systemów informatycznych. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie w przypadku zamieszczania danych osobowych Uczestników na profilach społecznościowych Administratora (np. Facebook). Dane mogą być przekazywane m.in. do Stanów Zjednoczonych przy zachowaniu standardów poufności oraz zapewnieniu odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych zatwierdzonych w decyzjach Komisji Europejskiej. Dane mogą zostać objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji lub profilowaniem. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia dokonania zgłoszenia konkursowego, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Akceptując Regulamin Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie w przypadku wygranej jego danych osobowych w postaci wizerunku, imienia oraz miejscowości zamieszkania.
 1. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE
 1. W przypadku gdyby umieszczone na potrzeby Konkursu przez Uczestnika zgłoszenie konkursowe miało charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik, który zwyciężył, nieodpłatnie i na czas nieograniczony przenosi na Organizatora prawa autorskie do utworu będącego pracą konkursową, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w pkt I ust. 3 Regulaminu – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;
  4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.
 2. Odpowiednio na zasadach wskazanych w punkcie 1 powyżej, Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana IZI kuchnia. Zgoda jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie.

VII. NAGRODY

 1. Nagrodą Główną w konkursie jest rabat w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100), który zostanie udzielony na zakupione przez Zwycięzcę u Organizatora meble kuchenne. Rabat naliczony zostanie od ceny zakupionych mebli kuchennych. Cena zostanie uprzednio pomniejszona o 30%. Zwycięzca Nagrody staje się na 6 miesięcy Ambasadorem marki IZI Kuchnie. Ze Zwycięzcą Nagrody Głównej Organizator zawrze w tym zakresie stosowną umowę.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, nie może przenieść praw do Nagrody na osoby trzecie.

VIII. WYDANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Nagroda Główna zostanie wydana Zwycięzcy poprzez udzielenie dodatkowego rabatu do Zamówienia, który będzie pomniejszał należność Zwycięzcy z tytuły dokonanego zakupu mebli kuchennych u Organizatora. W przypadku, gdyby wartość wybranych przez Zwycięzcę mebli była niższa niż 10 000 zł, reszta kwoty udzielonego rabatu przepada, jeśli wyższa – Zwycięzca dopłaca różnicę kwoty zamówienia. 
 2. Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest zgoda Zwycięzcy na nagranie i publikację z jego udziałem 4 (czterech) filmów marketingowych oraz zdjęć reportażowych wykonywanych podczas nagrywania w.w. filmów. Zgoda obejmuje także prezentację i publikację na filmach pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana IZI Kuchnia. Jeżeli pomieszczenie, w którym ma być zainstalowana IZI Kuchnia nie należy do Zwycięzcy, Zwycięzca powinien uzyskać zgodę na nagranie i publikację materiałów marketingowych od osoby upoważnionej do rozporządzania pomieszczeniem, a następnie dostarczyć ją do Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę na nagranie i publikację filmów marketingowych oraz zdjęć  a)ze spotkania projektowego, b) z pomieszczeniem w aktualnym stanie, w którym ma być zainstalowana IZI Kuchnia oraz c) z efektu końcowego gotowej IZI Kuchni.
 3. Cały proces zainstalowania IZI Kuchni u Zwycięzcy musi zostać zakończony do dnia 31 grudnia 2024 r. Po tym czasie Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a równowartość udzielonego rabatu powinna zostać zwrócona Organizatorowi.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia, nieodebrania Nagrody, utraty do niej prawa lub cofnięcia zgody na udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem przez Zwycięzcę, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a równowartość udzielonych już rabatów należy zwrócić Organizatorowi.
 1. WYDANIE NAGRODY 

Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy niezwłocznie po jego wyłonieniu. 

 1. REKLAMACJE
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora reklamacji związanej z Konkursem lub świadczeniem usług drogą elektroniczną. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub elektronicznie na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – konkurs: Skomentuj i wygraj kuchnię!”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony tą samą drogą, którą wpłynęła reklamacja.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. W każdym przypadku, gdyby Zwycięzca nie odebrał, odmówił przyjęcia Nagrody lub Nagrody Głównej albo utracił do niej prawo z innego powodu, Nagroda lub Nagroda Główna pozostaje własnością Organizatora do jego swobodnej dyspozycji. W takiej sytuacji Zwycięzca może zostać obciążony przez Organizatora kosztami, które powstały w związku z odmową przyjęcia Nagrody lub Nagrody Głównej lub utratą do niej prawa.
 1. INNE POSTANOWIENIA
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia wymogi określone w Regulaminie Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet lub portalu Facebook.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: sklep@izikuchnie.pl
 7. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu.
 8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Organizator oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).
 10. W przypadku wątpliwości ustala się, że kontakt Organizatora z Uczestnikami Konkursu odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej.
 11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

Gdańsk, 24.05.2023 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK nr 1 - Oświadczenie dla Zwycięzcy Konkursu