Przejdź do treści

REGULAMIN PROGRAMU IZI AMBASADOR 

 

Witaj w programie IZI Ambasador! 

 

Niniejszy regulamin zawiera warunki i zasady uczestnictwa w programie IZI AMBASADOR, oferowanym przez: MEYS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Schuberta 1A/2, 80-171 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy-Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000753067, NIP 5842777795.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do programu, ponieważ uczestnictwo w nim oznacza wyrażenie zgody na przedstawione warunki.

 

Regulamin zawiera m.in:

 

 1. warunki, na jakich możesz przystąpić do programu,
 2. zasady działania programu,
 3. informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Więcej informacji na temat IZI KUCHNI dostępne jest na stronie internetowej: https://izikuchnie.pl

 

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z nami pod adresem mailowym: ambasador@izikuchnie.pl

 

 • Zwroty, którymi się posługujemy
 • Regulamin został sporządzony przy użyciu wyrażeń i zwrotów, które wymagają zdefiniowania. 

  • Organizator /my/ nas - zawsze, gdy w regulaminie stosujemy formę „my” bądź „nas” bądź posługujemy się nazwą „Organizator” odnosimy się do spółki MEYS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Schuberta 1A/2, 80-171 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy-Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000753067, NIP 5842777795. 
  • Uczestnik / Ty – oznacza osobę pełnoletnią osobę fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałą w Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki uczestnictwa w programie. Zawsze, gdy w regulaminie stosujemy formę „Ty” – odnosimy się do Uczestnika.
  • Program – Program IZI AMBASADOR organizowany przez MEYS SPÓŁKA Z O.O., na zasadach i warunkach przedstawionych w niniejszym regulaminie;
  • IZI KUCHNIE – usługa projektu i wykonania kuchni modułowej lub kuchni na wymiar oferowana przez Organizatora, 
  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Bon rabatowy – unikalny bon, przekazywany przez Organizatora zainteresowanemu, który umożliwia każdemu zainteresowanemu jednorazowe skorzystanie ze spotkania projektowego nieodpłatnie
  • Zainteresowany – inna od Uczestnika pełnoletnia osoba fizyczna, zainteresowana skorzystaniem z oferty IZI KUCHNI, która podczas bezpłatnego spotkania projektowego zapytana o to, od kogo otrzymała bon rabatowy, poda dane Uczestnika 
  • Nagroda – nagroda za skuteczne polecenie IZI KUCHNI przez Uczestnika zainteresowanym, przyznawana w postaci i na warunkach szczegółowo opisanych w punkcie trzecim Regulaminu.

   

 • Warunki uczestnictwa w programie
    1. Możesz zostać uczestnikiem programu, jeżeli jesteś osobą fizyczna w wieku 18 lat i powyżej, mieszkasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych oraz skorzystałeś z bezpłatnego spotkania projektowego i posiadasz wstępny projekt od IZI KUCHNIE, działając jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
    2. Uczestnikiem programu nie może być pracownik Organizatora, jego filii i przedstawicielstw, członek rodziny pracownika ani osoba powiązana z Organizatorem. 
    3. Uczestnictwo w programie wymaga dostępu do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane ze sprzętem, oprogramowanie, serwerami, stroną internetową lub Internetem, które uniemożliwią lub utrudnią Uczestnikowi przystąpienie do programu.
 • Zasady uczestnictwa w programie
    1. Jeżeli spełniasz warunki uczestnictwa w programie opisane szczegółowo regulaminie – możesz uczestniczyć w programie. Nie musisz w żaden sposób zgłaszać chęci swojego uczestnictwa. Aktywne przystąpienie do programu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
    2. Uczestnictwo w programie polega na pobraniu bonu rabatowego ze strony https://izikuchnie.pl/pages/ambasador i polecaniu IZI KUCHNI innym osobom, zachęcaniu innych do skorzystania ze specjalnego bonu zniżkowego uprawniającego do skorzystania ze spotkania projektowego w IZI KUCHNIE bezpłatnie. 
    3. Jeżeli osoba zainteresowana, której poleciłeś IZI KUCHNIE i podarowałeś bon na bezpłatne spotkanie projektowe skorzysta z naszych usług i zawrze z nami umowę na zakup IZI KUCHNI – przyznamy Ci nagrodę w wysokości 2% wartości dokonanego przez nią zamówienia. 
    4. Zastrzegamy sobie prawo wykluczenia z programu uczestnika, który celowo dokona fałszywego zgłoszenia, został w przeszłości wykluczony z innego naszego programu, bądź naruszy w inny sposób pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu. 
 • Zasady wypłaty nagrody
    1. Nagroda w wysokości 2% wartości netto zamówienia osoby zainteresowanej będzie należna pod warunkiem zrealizowania przez osobę zainteresowaną umowy z zapłatą całości należnego Organizatorowi wynagrodzenia przed zakończeniem programu.
    2. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 2 tygodni od dnia zaksięgowania przez nas całkowitej wpłaty wartości zamówienia przez osobę zainteresowaną, której dane nam przekazałeś, a która to zawarła umowę kupna z Organizatorem.
    3. Wypłata nagrody nie będzie możliwa, jeżeli Uczestnik nie przekaże Organizatorom numeru rachunku bankowego bądź innych danych umożliwiających przekazanie nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe bądź niekompletne dane przekazane przez Uczestnika.
    4. Zamiana nagrody na jakikolwiek inny produkt nie jest możliwa. 
    5. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania lub odmowy wypłaty nagrody, w przypadku zgłoszeń, które:
     1. nie spełniają wymagać regulaminu, 
     2. wzbudzają uzasadnione i udokumentowane podejrzenie sfałszowania, oszustwa lub innej nieuprawnionej ingerencji, 
     3. zostały nadesłane przez osobę, która uprzednio dokonała udokumentowanego przez Organizatora, fałszywego lub niezgodnego z regulaminem zgłoszenia.
 • Reklamacje
    1. Reklamacje związane z uczestnictwem w programie możesz składać mailowo pod adresem: ambasador@izikuchnie.pl bądź pisemnie: na adres siedziby Organizatora. Zgłaszając reklamację pisemnie dodaj do niej dopisek „Reklamacja – ambasador”. 
    2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające jej rozpatrzenie, a w tym Twoje dane osobowe umożliwiające przekazanie decyzji po jej rozpatrzeniu, tj.: imię, nazwisko, dokładny adres.  Zalecamy, aby w reklamacji został podany opis i powód reklamacji oraz treści żądania. 
    3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a odpowiedź zostanie przekazana drogą, którą reklamacja do nas wpłynęła. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
    4. Postępowanie reklamacyjne nie ogranicza Twoich uprawnień do dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym również na drodze sądowej. Zachęcamy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi
 • Przetwarzanie danych osobowych 
    1. Uczestnictwo w programie wymaga przekazania Twoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy, numer rachunku bankowego oraz innych danych znajdujących się na dowodzie zakupu IZI KUCHNI oraz danych osobowych osoby zainteresowanej: numeru telefonu. Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją programu i weryfikacją spełnienia warunków uczestnictwa oraz przyznania nagrody. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich dostarczenia może uniemożliwić uczestnictwo w programie.
    2. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych zainteresowanego, podanych w celach wskazanych powyżej jest Organizator: MEYS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Schuberta 1A/2, 80-171 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy-Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000753067, NIP 5842777795. Możesz skontaktować się z administratorem pisemnie, kierując pismo na wskazany powyżej adres siedziby, bądź mailowo pod adresem: ambasador@izikuchnie.pl.
    3. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, Organizator będzie mógł wykorzystać Twoje dane osobowe do celów marketingowych, służących zapewnieniu w przyszłości bardziej spersonalizowanej i dopasowanej oferty. Zgoda marketingowa jest dobrowolna i nie warunkuje możliwości skorzystania z programu.
    4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do partnerów Organizatora. Dane będą przetwarzane przez czas trwania programu oraz trzech lat po jego zakończeniu. 
    5. Informujemy, że w związku z przekazanymi danymi osobowymi Ty i osoba zainteresowana macie prawo:
     1.  dostępu do swoich danych osobowych,
     2. sprostowania, poprawiania i przenoszenia swoich danych osobowych,
     3. zażądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
     4. złożenia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl
 • Pozostałe informacje
 •  

  1. Program obowiązuje od dnia 01.12.2023 do 31.05.2024

   

  1. Regulamin może zostać przez nas zmieniony – o zmianach poinformujemy Uczestników na naszej stronie internetowej na 14 dni przed wejściem w życie zmian.